Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden John Wijnbergen B.V.

BTW nummer: NL814927555B01, KvK: 08060429

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van iedere tussen de verkoper (John Wijnbergen B.V.  en johnwijnbergen.nl)  verder genoemd als verkoper en de koper gesloten koopovereenkomst of andere overeenkomst waarvan levering van goederen een element vormt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Toepasselijkheid van de door de koper gehanteerde voorwaarden wordt hierbij uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bestaat er in dat laatste geval strijdigheid tussen onderhavige voorwaarden en de door koper gehanteerde voorwaarden dan prevaleren de onderhavige voorwaarden.

2. Aanbiedingen/orders

2.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen.

2.2 Orders zijn voor de verkoper eerst bindend, wanneer zij door de verkoper schriftelijk zijn bevestigd, dan wel bij de feitelijke uitvoering.

2.3 Samples, voorbeeldartikelen of 1-stuks bestellingen per merk en/of product dienen na bestelling of aanvraag te allen tijde te worden afgenomen en betaald. Dit geldt ook indien de bestelling of aanvraag van het sample en/of voorbeeldartikel vooraf gaat aan (onderdeel is van?) een eventuele vervolgopdracht, ongeacht of laatstgenoemde wel of geen doorgang vindt. Deze artikelen kunnen uitdrukkelijk niet worden geretourneerd. 

3. Retourvoorwaarden voor consumenten, particulieren, niet zijnde bedrijven

3.1 Retourzending van uw bestelling kan alleen plaatsvinden na akkoord van onze verkoopafdeling.

3.2 Artikelen die vallen onder de artikelindeling ‘Gebruikt’ zijn uitgesloten van retourzending.

3.3 Artikelen door ons aangeboden als ‘restpartij’ zijn uitgesloten van retourzending.

3.4 Artikelen die wij niet standaard op voorraad hebben en op uw verzoek speciaal zijn besteld, zijn uitgesloten van retourzending.

3.5 Diensten en werkzaamheden die wij in uw opdracht uitgevoerd hebben, danwel in uw opdracht hebben laten uitvoeren door derden en aan u in rekening hebben gebracht, zijn uitgesloten van retourbetaling. Aangezien u voor iedere bestelling de mogelijkheid heeft om deze bij ons magazijn af te halen, zijn de kosten voor in uw opdracht uitgevoerd transport uitdrukkelijk uitgesloten van retourbetaling.

3.6 Voor franco leveringen zal uitsluitend de netto artikelprijs retour betaald worden.

3.7 Op maat gemaakte en/of voor u aangepaste artikelen zijn uitgesloten van retourzending.

3.8 Een retouraanvraag kunt u doen via ons E-mailadres: info@johnwijnbergen.nl

3.9 Een retouraanvraag dient gedaan te worden binnen 2 werkdagen na de afleverdatum, zoals vermeld op de vrachtbrief die bij de levering door de chauffeur aan u is overhandigd.

3.10 Na goedkeuring van de retouraanvraag ontvangt u van onze verkoopafdeling een financieel voorstel. Dit voorstel dient u schriftelijk te bevestigen, bij voorkeur via E-mail.

3.11 Na ontvangst van uw akkoord worden u per E-mail de formulieren, welke aan de retourlevering dienen te worden toegevoegd, toegezonden.

3.12 Zonder deze formulieren kan de retourzending niet in ontvangst worden genomen.

3.13 De transportkosten van de retourzending zijn voor uw rekening.

3.14 U dient zelf het transport naar ons magazijn te verzorgen.

3.15 Uw vervoerder dient de levering uiterlijk op de werkdag voor de aflevering bij ons aan te melden. Dit kan uitsluitend telefonisch: 0571-273947 / 06-51392797 of per E-mail: info@johnwijnbergen.nl

3.16 Indien uw vervoerder zich niet heeft aangemeld, zijn eventuele extra kosten die hierdoor ontstaan, zoals van wachttijden of een nieuwe aanlevering, niet op ons te verhalen.

3.17 Het adres voor de retourzending is:

John Wijnbergen B.V.

Koppelstraat 46

7391 AK  Twello

3.18 De retourzending dient uiterlijk binnen 14 kalenderdagen nadat u de retouraanvraag aan ons verzonden heeft, in ons bezit te zijn. Een retourzending die na deze datum bij ons wordt aangeboden zal niet in ontvangst genomen worden en komt niet in aanmerking voor retourbetaling.

3.19 Na ontvangst van de retourzending wordt deze door ons gecontroleerd op onregelmatigheden, zoals beschadigingen, gebreken en vervuiling. Indien deze aanwezig zijn, accepteren wij de retourzending niet. In dat geval nemen wij contact met u op.

3.20 Indien wij de retourzending accepteren, ontvangt u van ons een bevestiging van akkoord, met een bijgevoegde creditfactuur.

3.21 De retourbetaling zal per ommegaande gedaan worden, uitsluitend op hetzelfde bankrekeningnummer als waarmee de betaling aan ons is gedaan. 

4. Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is overeengekomen.

4.2 Indien bij de totstandkoming van de overeenkomst niet uitdrukkelijk een prijs is overeengekomen, dan geldt de prijs zoals vermeld in de advertentie of de website johnwijnbergen.nl die heeft geleid de totstandkoming van de overeenkomst, op het tijdstip van de totstandkoming.

4.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht verkoper niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4.4 Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

5. Prijsverhogingen

5.1 De verkoper is gerechtigd de overeenkomen prijs van nog te leveren goederen te verhogen, indien na offerte , maar vóór het tot stand komen van de overeenkomst de kosten van grondstoffen, hulpmaterialen en valutakoers, uitgedrukt in de valuta van de overeengekomen prijs, een verhoging ondergaan.

6. Levering/leveringstermijnen 

6.1 Alle overeengekomen prijzen zijn “af magazijn Twello” tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Koper heeft de keuze de gekochte goederen zelf af te halen danwel zelf af te laten halen. Verkoper kan op verzoek van koper het transport verzorgen, naar een door koper te bepalen afleveradres. De hiermee samenhangende transportkosten worden aan koper gefactureerd, en dienen voor de levering volledig aan koper te zijn betaald.

6.2 Het aanleveren van het gekochte zal uitgevoerd worden op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien bij aankomst van de vervoerder blijkt dat op het afleveradres niemand aanwezig is die de goederen in ontvangst wil of kan nemen, zal de vervoerder hierover contact opnemen met de koper. Bij geen gehoor, of het ontbreken van de telefoonnummer, zal de vervoerder contact opnemen met  verkoper voor overleg. Indien vervoerder extra kosten in rekening brengt voor hiermee samenhangende wachttijd, of een nieuwe aanlevering, zijn deze kosten geheel voor rekening van koper. Verkoper heeft het recht om de zending te blokkeren, tot koper deze meerkosten heeft voldaan.

6.3 De goederen worden afgeleverd op het factuuradres, tenzij de koper aan verkoper schriftelijk heeft medegedeeld dat het afleveradres afwijkend is van het factuuradres. Indien koper verzuimt om dit aan verkoper te melden en de uitvoerende vervoerder extra kosten in rekening brengt om de goederen alsnog op het juiste adres af te leveren, zijn deze extra kosten geheel voor rekening van koper. Verkoper heeft het recht om de zending te blokkeren tot koper deze meerkosten heeft voldaan.

6.4 De enkele overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn zal geen verzuim van de verkoper opleveren. Koper zal echter in dat geval gerechtigd zijn te verlangen dat aflevering alsnog binnen een redelijke termijn zal plaatsvinden, bij gebreke waarvan, behoudens artikel 12, de koper gerechtigd is eenzijdig de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden voor het niet uitgevoerde gedeelte. De koper heeft dit recht niet wanneer hij in verzuim is.

6.5 Retourzendingen zijn alleen toegestaan indien de verkoper daartoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.

6.6 Verkoper is gerechtigd bestellingen in gedeelten te leveren en te factureren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7. Monsters of modellen of foto’s 

7.1 Is koper een monster of model of foto getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed het slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen. De aangeboden en getoonde producten zijn duidelijk en zo volledig als mogelijk waarheidsgetrouw afgebeeld en beschreven als naar redelijkheid verwacht mag worden.

7.2 Gebruikte goederen worden door verkoper voor verkoop gesorteerd op soort en kwaliteit, en aangeboden in de staat zoals door verkoper omschreven. De gebruikte goederen worden niet afzonderlijk stof-, vuil- en stickervrij gemaakt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De optische en technische staat van de goederen is onderhevig aan persoonlijke interpretatie. Koper heeft het recht om de goederen voor de aankoop bij verkoper te inspecteren.  Indien koper hiervan geen gebruik maakt, aanvaardt koper uitdrukkelijk de feitelijke staat. John Wijnbergen B.V. staat er niet voor in dat het geleverde beantwoordt aan de door de koper gewenste kwaliteit.

7.3 Indien koper uitdrukkelijk vraagt om toezending van monsters dienen deze inclusief eventuele verzendkosten altijd betaald te worden.

7.4 Speciaal opgevraagde monsters dienen bij niet plaatsen of niet doorgaan van de opdracht altijd afgenomen en betaald te worden. Zie verder artikel 2, lid 4. 

8. Betalingen

8.1 Betaling dient per omgaande na factuurdatum en voor levering  te geschieden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

8.2 Eventuele geschillen tussen de koper en de verkoper over kwaliteit of uit andere hoofde door de koper ingediende reclames geven de koper niet het recht de betaling op te schorten.

8.3 In geval van niet tijdige betaling is de koper wettelijke rente verschuldigd en is hij gehouden tot vergoeding van alle door de verkoper ter inning van openstaande rekeningen te maken buitengerechtelijke kosten, met een minimum van 15% van het achterstallige bedrag vermeerderd met de eventuele verschuldigde rente, of, indien dit hoger is, een bedrag van € 1500,00.

8.4 Verkoper bepaalt te allen tijd zelf aan welke openstaande vordering van de koper hij enige betaling toerekent. 

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Verkoper behoudt zich eigendom voor van de aan koper krachtens de overeenkomst (af)geleverde zaken, totdat de overeengekomen prijs met betrekking tot deze zaken en de daarbij ten behoeve van koper verrichte of te verrichten werkzaamheden geheel is voldaan, alsmede totdat de vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst door koper zijn voldaan.

9.2 Koper verbindt zich met betrekking tot de in lid 1 genoemde zaken geen beschikkingsdaden te verrichten zoals inpandgeving of anderszins deze zaken te bewaren of aan derden af te staan, behoudens voor zover koper op dat moment aan zijn verplichtingen jegens verkoper heeft voldaan.

9.3 Indien koper handelt in strijd met hierboven in lid 2 genoemde verplichtingen, heeft verkoper het recht alle door haar (af)geleverde zaken te verwijderen en terug te nemen. Koper is verplicht verkoper daartoe alle medewerking te verlenen, met name door haar en/of door haar aangewezen personen toegang tot het bedrijf of andere door hem gebruikte ruimte te verlenen.

9.4 Alle door verkoper geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software (elektronische) bestanden enzovoort blijven eigendom van verkoper totdat koper alle navolgende verplichtingen uit alle met verkoper gesloten overeenkomsten is nagekomen.

9.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden is koper verplicht verkoper binnen drie dagen daarvan op de hoogte te stellen.

10. Risico voorbehoud

10.1 Het risico ten aanzien van beschadiging en verloren gaan van de geleverde goederen en van eventueel daaruit voortvloeiende schade gaat direct na aflevering over op de koper.

10.2 Alle door de verkoper afgeleverde goederen blijven eigendom van de verkoper totdat de koper de koopprijs, alsmede enige andere goederen in het kader van zijn normale bedrijfsvoering door te verkopen of te verwerken, tenzij de verkoper schriftelijk te kennen geeft dat de koper deze goederen terstond ter beschikking van de verkoper moet stellen.

10.3 Koper verplicht zich op eerste verzoek ten behoeve van de verkoper een pandrecht te vestigen als bedoeld in artikel 3:239 BW op de uit de verkoop van de door verkoper geleverde goederen voortvloeiende vorderingen op derden.

11. Garantie

11.1 Verkoper staat in voor de deugdelijkheid van de door haar verrichte werkzaamheden en/of door haar geleverde zaken, met in achtneming van art 7.2.

11.2 Verkoper geeft geen garantie op gebruikte goederen.

11.3 Garantie op nieuwe goederen beperkt zich tot de garantie die de fabrikant van de goederen hiervoor geeft. In geval van een vergoeding, zal verkoper nooit meer aan koper vergoeden dan de fabrikant aan verkoper vergoedt.

11.4 Gebreken die zijn ontstaan door normale slijtage, door onoordeelkundig of onjuist gebruik danwel onderhoud, of na een door koper zelf, of door derden, zonder toestemming van verkoper, aangebrachte wijziging of reparatie en/of door in opdracht van koper gebruikte materialen of werkwijze(n), vallen buiten de garantie.

11.5 Aanspraak op garantie bestaat slechts indien koper aan al diens verplichtingen jegens verkoper (zowel financieel als anderszins) tijdig en volledig heeft voldaan.

11.6 In het lid 3 omschreven geval dient koper ervoor zorg te dragen dat verkoper de oorspronkelijk overeengekomen werkzaamheden, zonder bijkomende kosten en/of extra werkzaamheden, opnieuw kan uitvoeren.

11.7 Indien koper een beroep kan doen op een door de leverancier van het geleverde verstrekte garantie, zal die garantie tussen partijen gelden, met dien verstande dat de door verkoper gegeven garantie nimmer een grotere omvang dan deze garanties kunnen hebben. De garantiebepaling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.

11.8 Op herstel of vervanging zijn de onderhavige algemene voorwaarden gelijkelijk van toepassing.

12. Aansprakelijkheid

12.1 Iedere aansprakelijkheid van verkoper voor schade, buitencontractuele aansprakelijkheid daaronder begrepen, is beperkt tot een bedrag van de netto factuurwaarde van de niet tijdig dan wel gebrekkige geleverde goederen.

12.2 Mocht de in artikel 12.1 vervatte beperkingen van de aansprakelijkheid van verkoper, of een beroep daarop, door de rechter niet worden aanvaard, dan is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot directe schade.

12.3 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder wordt verstaan maar niet beperkt tot, bedrijfsschade, omzetschade, winstderving en goodwillschade.

12.4 Koper vrijwaart verkoper voor aanspraken van derden terzake van schade die verband houdt met de door verkoper geleverde goederen of anderszins met de tussen koper en verkoper gesloten overeenkomst.

12.5 Onder netto factuurwaarde wordt verstaan het voor de niet of niet deugdelijke geleverde goederen in rekening gebrachte bedrag, minus emballage kosten, vóór omzetbelasting en na aftrek van kortingen.

12.6 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van onjuist en/of ondeskundig gebruik der geleverde goederen. De gebruiker dient zelf te verifiëren of, en is er zelf verantwoordelijk voor dat, de producten geschikt zijn voor de hem/haar voor ogen staande toepassing. De verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door (al dan niet telefonisch) gegeven adviezen, raadgevingen, berekeningen of andere opgaven ter zake van zaken.

12.7 Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebreken aan zaken die zij van leveranciers of anderszins heeft betrokken. Zij zal in de plaats daarvan aan afnemer overdragen en cederen alle aanspraken die zij ter zake zelf kan doen geldend maken.

12.8 Hetgeen is vermeld is niet van toepassing bij grove schuld en/of nalatigheid van de zijde van de verkoper.

12.9 Verkoper draagt zorg voor het afsluiten en in standhouden van een adequate bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

13. Overmacht

13.1 Mocht de verkoper als gevolg van een door hem niet toe te rekenen oorzaak (overmacht) niet in staat zijn om aan zijn leveringsverplichtingen te voldoen, dan zal de verkoper gerechtigd zijn om, zonder in gebreke te zijn, de aflevering van de goederen uit te stellen tot het tijdstip waarop de overmachttoestand zal zijn beëindigd.

13.2 Mocht de overmacht langer dan 3 maanden duren, dan zal zowel de verkoper als de koper gerechtigd zijn, door kennisgeving aan de andere partij, de overeenkomst eenzijdig voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan zonder rechtelijke tussenkomst te beëindigen.

13.3 Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: oorlog, revolutie, onlusten, brand, weersomstandigheden, watersnood, transportbelemmeringen, ziekte, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, misoogst, storing in de aanvoer of voorziening van grondstoffen, energie of bedrijfsbenodigdheden, met inbegrip van wanprestatie van leveranciers van wie de verkoper een en ander betrekt, staking, gebreken aan of beschadiging van machines, alsmede iedere andere storing in het bedrijf van de verkoper.

13.4 Voorts geldt als overmacht iedere omstandigheid buiten de macht van de verkoper, onverschillig of deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst was te voorzien, die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert of aanzienlijk moeilijker of kostbaarder maakt.

13.5 Het hiervoor bepaalde geldt ook indien er sprake is van omstandigheden, welke te wijten zijn aan het personeel van de verkoper.

14. Ontbinding

14.1 Verkoper is gerechtigd om, zonder dat terzake enige vergoeding aan de koper is verschuldigd, de overeenkomst en alle andere lopende overeenkomsten tussen partijen zonder rechtelijke tussenkomst eenzijdig, geheel of gedeeltelijk te beëindigen en de geleverde goederen terug te nemen, indien:

A. de koper achterstallig is met betaling van de koopprijs of enig ander bedrag dat hij aan de verkoper is verschuldigd.

B. hij in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt.

14.2 In geval van beëindiging van de overeenkomst op de gronden vermeld in het vorige lid, wordt elke vordering, die de verkoper op de koper mocht hebben, terstond in zijn geheel opeisbaar.

14.3 In geval van faillissement dan wel surseance van betaling van de koper is de verkoper gerechtigd om, zonder dat terzake enige vergoeding aan de koper is verschuldigd, de overeenkomst en alle andere lopende overeenkomsten tussen partijen zonder rechtelijke tussenkomst eenzijdig voor het niet uitgevoerde gedeelte te beëindiging. Artikel 14.2 is van overeenkomstige toepassing.

14.4 Het bepaalde in dit artikel laat onverlet het recht van de beëindigende partij op volledige vergoeding van de door hem geleden schade.